Vom Bambusrohr zum Klarinettenblatt – Argentinien

So werden Klarinettenblätter in Argentinien hergestellt.